MIJo-FOTO, Herálec 582 55

Obchodní podmínky

Všeobecné Obchodní podmínky („VOP“) a reklamační řád

obchodní podmínky - MIJo-FOTO
MIJo-FOTO.EU, fotografické a grafické práce

Obchodní název: MIJo-FOTO

Podnikatel: Michael Jonáš, Přešovice 45, Rouchovany 675 57

Ič: 871 43 801

  1. Obecná ustanovení

1.1.     Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „NOZ“).

1.2.    Není-li výslovně uvedeno jinak, pro účely těchto obchodních podmínek se v souladu s NOZ považuje za spotřebitele každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná (každý takový člověk dále jen „spotřebitel“).

  1. Kupní smlouva

2.1.    Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím je vymezen příslušnými právními předpisy a kupní smlouvou, jejíž součástí jsou i tyto obchodní podmínky.

2.2.    Nabídkou k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky e-shopu na www.mijo-foto.eu nebo umístěním do Facebookové skupinky https://www.facebook.com/groups/1479193709069245/, kupní smlouva vzniká doručením kupujícím v rámci e-shopu nebo soukromé zprávy na Facebooku řádně vyplněné, potvrzené a odeslané objednávky prodávajícímu (dále jen „objednávka“).

2.3.    Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených NOZ je ve smyslu ustanovení § 1726 NOZ vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3) NOZ vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

2.4.    Prodávající je povinen neprodleně kupujícímu potvrdit obdržení jeho objednávky na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce nebo prostřednictvím soukromé zprávy na Facebooku je-li objednávka uskutečněna prostřednictvím Facebooku. Současně s takovým potvrzením zašle prodávající kupujícímu znění těchto obchodních podmínek.

2.5.    Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu závazek odevzdat zboží kupujícímu a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží, kupujícímu vzniká závazek zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

2.6.    Uzavřením kupní smlouvy kupující výslovně potvrzuje, že si je vědom toho, že tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, a že se s těmito obchodními podmínkami detailně seznámil. Na tyto obchodní podmínky byl kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a měl možnost se s nimi v plném znění seznámit.

  1. Specifikace zboží a cena zboží

3.1. Základní ustanovení

3.1.1.     Základní označení zboží a popis jeho hlavních vlastností je u každého zboží uveden přímo v e-shopu, nebo na Facebookové skupince v kategorii „prodejní příspěvky“

3.2.2.    Cena zboží je u každého zboží uvedena přímo v e-shopu nebo na Facebookové skupince v „prodejní příspěvky“. Tato cena je uvedena včetně všech daní a poplatků. Za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách bude prodávající účtovat kupujícímu nad rámec ceny zboží náklady na dodání zboží kupujícímu.

3.3.3.    Kupní cena zboží bude dohodnuta v každé kupní smlouvě s tím, že výše takové kupní ceny bude odpovídat kupní ceně příslušného zboží uvedené v e-shopu nebo na Facebookové skupince v době odeslání objednávky kupujícím. Prodávající je oprávněn ceny zboží jednostranně měnit s tím, že na již uzavřenou kupní smlouvu nebude mít taková změna ceny vliv po celou dobu splatnosti faktury k dané kupní smlouvě.

3.2. Podmínky platnosti slev a akcí

3.2.1. Akční ceny a slevy, jsou vždy uvedeny na faktuře či zálohové faktuře v procentech

3.2.2. Skutečná cena zboží je vždy uvedena ve faktuře či zálohové faktuře

3.2.3. Akční ceny jsou platné pouze po dobu trvání akce, nebo do vyprodání zásob

3.2.4. Akční ceny jsou platné, i po této lhůtě, ovšem nejdéle do konce splatnosti dané faktury.

3.2.5. Slevy jsou platné pouze po dobu splatnosti faktury na niž je sleva uvedena

3.2.6. Prodávající si vyhrazuje právo, změnit, snížit či úplně odstranit slevu, v případě, že faktura nebyla uhrazena ve splatnosti a požadovat tak úhradu skutečné ceny zboží, přičemž platnost kupní smlouvy touto změnou nebude dotčena.

  1. Platební podmínky

4.1.     Způsob úhrady kupní ceny bude sjednán v kupní smlouvě, a to v návaznosti na volbu kupujícího učiněnou v jeho objednávce, kdy kupující má možnost volby z těchto variant:

4.1.1.  Uhrazení celé kupní ceny předem nejpozději do 7 dnů od objednání

4.2.    Přijímané druhy plateb:

4.2.2. Zasláním na bankovní účet

4.3.  STORNO objednávky

4.3.1. Objednávku je možné BEZPLATNĚ stornovat kdykoli v průběhu splatnosti faktury k ní vystavené a před její úhradou.

4.3.2. Při stornování již UHRAZENÉ objednávky před započetím výroby, je účtován manipulační poplatek 30,-Kč – nedojde-li ke stornu z důvodů specifikovaných v občanském zákoně.

4.3.3. Při stornování objednávky k níž je faktura po splatnosti, je účtován manipulační poplatek 100,-Kč a to i v případě, že je objednávka stornována obchodem, pro její neuhrazení!

4.3.4. Objednávka je automaticky stornována v případě, že ani po upomínacím procesu nedojde v náhradní lhůtě k úhradě a po upozornění v upomínacím e-mailu či zprávě.

4.3.5. Objednávku již vyráběnou, je možné stornovat pouze v případech daných občanským zákonem.

4.3.6. Stornování objednávky, která nebyla dodána v souladu s VOP – tedy do 30 dnů od úhrady je BEZPLATNÉ.

4.3.7. Stornování objednávky, která nemohla být vyrobena z důvodů překážek na straně obchodu je BEZPLATNÉ.

4.3.8. Ostatní zde neuvedené případy, se řídí občanským zákonem. V případě rozporu mezi VOP a „NOZ“, platí občanský zákon.

  1. Dodací podmínky

5.1.     Zboží bude kupujícímu dodáno na adresu, kterou kupující uvede v objednávce, a to prostřednictvím přepravce, kterého kupující vybere v rámci své objednávky, přičemž má na výběr z těchto možností:

5.1.1.  Česká Pošta, s.p.

5.1.2.  PPL CZ, s.r.o.

5.2.    Zboží bude kupujícímu doručeno nejpozději do 30 pracovních dnů od uhrazení zálohy či platby a zároveň od dodání kompletních podkladů. Zásilka bude obsahovat objednané zboží a prodejní doklad včetně záručního listu.

5.3.    Náklady na dopravu jsou individuální podle platného ceníku výše uvedených přepravců a budou spotřebiteli vždy předem sděleny v průběhu objednávky, před uzavřením kupní smlouvy. Tyto náklady budou dále navýšeny u objednávek do rozměru:

5.3.1.  délka 35cm, šířka 25cm a výška 8cm – o 6,-Kč jako náklady na balné

5.3.2.  Přesahující výše uvedené rozměry  – o 25,-Kč jako náklady na balné

5.3.3.  Neskladné, křehké, rozměr nad 100cm délky – o 45,-Kč jako náklady na balné

5.4.    Kupující souhlasí s tím, aby prodávající poskytl vybranému přepravci údaje týkající se kupujícího, a to v rozsahu, který je nezbytný pro řádné dodání zboží.

5.5.    Prodávající zboží před jeho dodáním zabalí a označí způsobem dohodnutým v kupní smlouvě, případně způsobem obvyklým, odpovídajícím dohodnutému způsobu dodání a užívání.

  1. Nabytí vlastnického práva, přechod nebezpečí škody

6.1.     Je-li kupující spotřebitelem, vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží od vybraného přepravce.

6.2.    Není-li kupující spotřebitelem, odevzdá prodávající zboží kupujícímu předáním vybranému přepravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči vybranému přepravci. Na kupujícího, který není spotřebitelem, přechází nebezpečí škody na zboží předáním věci vybranému přepravci pro přepravu do místa určení uvedeném v objednávce.

  1. Nároky z vad zboží (reklamační řád)

7.1.     Prodávající dodá kupujícímu zboží v množství, jakosti a provedení, jak je ujednáno v kupní smlouvě. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný z kupní smlouvy; jinak pro účel obvyklý.

7.2.    Nároky kupujícího z vad zboží (včetně způsobu vyřízení reklamace) se řídí příslušnými ustanoveními NOZ.

7.3.   PREVENCE:

7.3.1. Při výběru zboží je nutné, aby zvolený druh a velikost výrobku přesně odpovídal potřebám zákazníka. Zákazník před zakoupením výrobku vezme v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží. Pouze zboží dobře zvolené z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu užití zboží.

7.3.2. Po celou dobu užívání zakoupeného zboží je nutné, aby zákazník věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost výrobku, jako např.: nadměrnou intenzitu užívání výrobku, užívání výrobku k nevhodnému účelu.

7.3.3. Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je třeba si uvědomit, že nesprávná, nevhodná nebo nedostatečná údržba zboží podstatně zkracuje jeho plnou funkčnost a životnost.

7.4.   Základní podmínky reklamace:

7.4.1.  Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.

7.4.2.  Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodného konstrukčního řešení.

7.4.3.  Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nevhodného zásahu.

7.4.4.  Uplatní-li zákazník právo z vady prodaného zboží řádným způsobem, bude reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace (pokud se podnikatel nedohodne se zákazníkem na delší době). O způsobu vyřízení reklamace rozhoduje podnikatel.

7.4.5.  Zboží k reklamaci je vhodné předložit kompletní, dále vyčištěné, suché a hygienicky nezávadné. Pokud bude k reklamaci předloženo zboží v hygienicky nepřijatelném stavu (špinavé, mokré, plesnivé atd.) bude reklamace vyřešena ihned zamítnutím.

7.5.   Místo a způsob uplatnění reklamace:

7.5.1. Zákazník může uplatnit reklamaci v místě podnikání prodejce. Zákazník uplatňuje reklamaci osobně, popřípadě poštou. Nákup reklamovaného zboží prokazuje zákazník dokladem o koupi/fakturou.

7.5.2.  Podnikatel  je povinen vydat zákazníkovi potvrzení o tom, kdy reklamaci uplatnil, co je předmětem reklamace a jaký způsob řešení reklamace zákazník požaduje (zahájení reklamačního řízení), kdy a jakým způsobem byla reklamace vyřízena, včetně zdůvodnění při zamítnutí reklamace (ukončení reklamačního řízení).

7.6.   Lhůty pro uplatnění reklamace:

7.6.1.  Právo z vady (reklamace) musí být uplatněno v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží nebo v době jeho životnosti. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady a znehodnocení zboží nebo znemožnit objektivní posouzení skutečných příčin současného stavu zboží a může být důvodem zamítnutí reklamace.

7.6.2.  Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet. Záruční doba je obecná administrativní lhůta, která nemá žádnou přímou souvislost s obvyklou životností konkrétního výrobku.

7.7.   Odstranitelné vady:

7.7.1.  Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží.

7.7.2.  V případě výskytu odstranitelné vady má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Podnikatel je povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

7.7.3.  Není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, může zákazník požadovat výměnu zboží. Pokud není výměna zboží možná, může zákazník od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží.

7.7.4.  V případě vady odstranitelné má zákazník právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy pokud zákazník nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, vyskytne po třetí. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady.

7.8.   Neodstranitelné vady:

7.8.1.  Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem.

7.8.2.  Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady má zákazník právo:

7.8.2.1.             požadovat výměnu zboží za nové bezvadné, odstoupit od kupní smlouvy

7.8.3.  V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží (např. vady estetické) a zákazník nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení výrobku, délce jeho užívání a k možnostem dalšího použití.

8.   odstoupení od kupní smlouvy

v souladu s platným občanským zákoníkem, lze od kupní smlouvy uzavřené na dálku, odstoupit do 14 dnů od nákupu. Toto právo, se ovšem NEVZTAHUJE na zboží upravené přímo pro potřeby zákazníka. V našem e-Shopu je všechno zboží vyráběno na zakázku přesně dle požadavků zákazníka a tedy v případě objednávek z našeho e-shopu není možné v souladu se zákonem od kupní smlouvy v 14ti denní lhůtě odstoupit.

Vzhledem k tomu, že za kvalitou svých výrobků si stojíme, nabízíme svým zákazníkům možnost „okamžité reklamace“ tedy nejpozději do 48 hod od převzetí zboží a odhalení nedostatků či vad, tento výrobek s řádným popisem vady a foto dokumentací reklamovat. V případě, že naznáme, že výrobek je nekvalitní, či nese vady nebo byl vyroben v rozporu s požadavky zákazníka – tato reklamace bude vyřízena neprodleně a to vrácením financí kromě poštovného či neprodlenou výrobou bezvadného kusu a to nejpozději do 7 dnů od podání této reklamace.

Vyhrazujeme si ovšem právo, takovouto reklamaci zamítnout, bude-li Vada způsobena nevhodnou manipulací či se nebude jednat o vadu ale vlastnost produktu, či špatnou specifikaci požadavků ze strany zákazníka. Jedná se o službu dobrovolně nabízenou, nikoli nárokovou.

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají platnosti 21.10.2016 a jsou platné do doby jejich další změny.